The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thể lệ cuộc thi viết bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội 2023

Post by: webams | 08/08/2023 | 446 reads

Công dân Việt Nam cư trú trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; không phân biệt độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, có quyền gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi viết bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội 2023.

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT 

Về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 80 /QĐ-KTĐT ngày 24 tháng 4 năm 2023)

Để góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân; chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đã đặt ra;

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND thành phố Hà  Nội về việc tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 2023;

 Ban Tổ chức Chương trình ban hành Thể lệ cuộc thi viết như sau

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người dân trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi trường;

- Tiếp nhận góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường cho thành phố Hà Nội;

- Tuyên truyền, giới thiệu kịp thời những điển hình là tập thể, cá nhân, các mô hình, kinh nghiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường với các đề xuất giải pháp; công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường, nhằm lan tỏa hành động vì môi trường trong cộng đồng.

- Tuyển chọn các tác phẩm hay, ý nghĩa viết về môi trường phục vụ công tác truyền thông, cổ vũ khích lệ sự chung tay bảo vệ môi trường Thành phố.

2. Phạm vi, đối tượng tham gia:

2.1. Phạm vi:

Cuộc thi viết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường cho thành phố Hà Nội. Các bài dự thi đã được đăng tải trên báo in, báo điện tử Kinh tế & Đô thị và các báo Hà Nội, Trung ương trong năm 2023.

2.2. Đối tượng:

Công dân Việt Nam cư trú trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; không phân biệt độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, có quyền gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi.

Các thành viên trong Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Ban thư ký có quyền gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc thi nhưng không được xét chọn tặng giải thưởng.

3. Yêu cầu đối với tác phẩm:

3.1. Nội dung tác phẩm:

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 cần tập trung vào các chủ đề:

- Phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những điển hình, mô hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có các hoạt động nổi bật bảo vệ môi trường.

- Giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phản ánh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, như: ô nhiễm không khí, đất và nước, tiếng ồn,...Những vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chống rác thải nhựa và túi ni lông; đa dạng sinh học, phát triển đô thị xanh,… Qua đó nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc bảo vệ môi trường Thành phố.

- Những kinh nghiệm hay, cách làm phù hợp, những sáng kiến để cải thiện và bảo vệ môi trừng, hướng tới phát triển bền vững...

- Các bài viết tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, bám sát theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

3.2. Thể loại và hình thức:

- Là các bài viết báo chí giải pháp, phóng sự ảnh, tác phẩm báo chí đa phương tiện, nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật, longform... đăng trên báo in và báo điện tử của báo Kinh tế & Đô thị, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội từ tháng 01/7/2022 đến tháng 31/8/2023.

- Tác phẩm phải phản ánh khách quan, trung thực, không hư cấu.

- Tác phẩm dài kỳ, không quá 5 kỳ (cùng 1 chủ đề, không lắp ghép cơ học)

- Bài dự thi gửi đăng trên báo Kinh tế & Đô thị, các báo của Trung ương và Thành phố được viết bằng tiếng Việt, đánh máy, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman gửi file mềm qua email của Ban Tổ chức (không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả).

- Không được vi phạm bản quyền, không sao chép tài liệu người khác, trừ trường hợp trích dẫn để minh họa, khi trích dẫn minh họa phải chú thích rõ ràng nguồn trích dẫn (đối với tác phẩm thể loại nghiên cứu).

- Trong tác phẩm thể hiện đầy đủ thông tin của tác giả bài viết gồm: họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc, email.

(Ban Tổ chức không xét giải các tác phẩm không đầy đủ thông tin; vi phạm bản quyền; không chịu trách nhiệm về các bài viết tham dự không đúng thời hạn và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự).

 4. Sử dụng Tác phẩm:

- Ban Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ các tác phẩm tham dự; các bài viết có chất lượng sẽ được lựa chọn để đăng trên các ấn phẩm của báo Kinh tế & Đô thị (tác giả được hưởng nhuận bút theo qui định của Báo).

- Các bài đoạt giải sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động truyền thông của giải và Báo Kinh tế & Đô thị.

5. Ban Giám khảo:

- Thành phần Ban giám khảo Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 do Ban Tổ chức thành lập.

- Ban Giám khảo căn cứ  kết quả thu nhận tác phẩm để thực hiện công tác chấm giải theo Thể lệ cuộc thi viết và quy định của Ban Tổ chức.

6. Chấm giải:

- Gồm 3 vòng: Sơ loại; Sơ khảo và Chung khảo.

- Cách thức chấm: Do Ban Tổ chức ban hành quy định cụ thể.

7. Giải thưởng Cuộc thi:

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 gồm 17 giải cá nhân trao cho các tác giả  có tác phẩm đạt giải như sau:

- 01 giải Đặc biệt, tổng trị giá 20.000.000 đ/giải (Hai mươi triệu đồng chẵn)

- 01 giải Nhất, tổng trị giá 10.000.000 đ/giải (mười triệu đồng chẵn)

- 02 giải Nhì, tổng trị giá: 7.000.000đ/giải (bảy triệu đồng chẵn)

- 03 giải Ba, tổng trị giá: 5.000.000đ/giải (năm triệu đồng chẵn)

- 10 giải khuyến khích: tổng trị giá 3.000.000đ/giải (ba triệu đồng chẵn)

- Giải phụ: Ban Tổ chức sẽ có hình thức khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất, các tác phẩm có đề xuất, sáng kiến hay; các tác phẩm vào vòng chung khảo.

8. Thời gian tổ chức - địa điểm nhận tác phẩm

8.1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 31/8/2023 (theo dấu bưu điện hoặc thời gian thư đến đối với thư điện tử). Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

- Thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: dự kiến trước 31/11/2023.

8.2. Địa điểm nhận bài viết tham dự:

- Địa chỉ: Ban Đô thị - Báo Kinh tế &  Đô thị,  21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

- Thư điện tử: thivietvemoitruongbaoktdt@gmail.com.

- Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huế, Phó trưởng Ban Đô thị, điện thoại: 098.747.9898.

Mọi tổ chức cá nhân quan tâm đến “Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 có thể tìm hiểu thông tin trên báo Kinh tế & Đô thị điện tử tại địa chỉ: http://kinhtedothi.vn hoặc trên ấn phẩm báo in báo Kinh tế & Đô thị.