The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Thầy Cô trong mắt em" 2023

Post by: webams | 11/04/2023 | 662 reads

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-CĐN ngày 21/02/2023 về việc tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-CĐN ngày 24/02/2023 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Thầy Cô trong mắt em" năm 2023;

Căn cứ Công văn số 11/CĐGD ngày 13/3/2023 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Thầy Cô trong mắt em" năm 2023,

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam triển khai cuộc thi như sau:

Đối tượng: Học sinh toàn trường.

Thể lệ cuộc thi: Theo Quyết định số 94/QĐ-CĐN ngày 24/02/2023 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023.

Thời gian nộp sản phẩm: Trước ngày 19/5/2023.

Số lượng tác phẩm tối thiểu: Một tác phẩm/lớp (các khối trưởng tập hợp và chấm sản phẩm của khối, nộp 01 bài thi xuất sắc nhất về công đoàn trường).

Địa chỉ nộp: Congdoanhnams@gmail.com

Nhà trường tổ chức chấm trước ngày 23/5/2023 để trao giải cho các tác phẩm xuất sắc và chọn 01 tác phẩm để tham dự vòng sơ khảo cấp Thành phố.


 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-CĐN ngày 21/02/2023 về việc tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-CĐN ngày 24/02/2023 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023;

Căn cứ công văn số 11/CĐGD ngày 13/3/2023 của công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội,

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam triển khai cuộc thi như sau:

Đối tượng: Học sinh toàn trường.

Thể lệ cuộc thi: Theo Quyết định số 94/QĐ-CĐN ngày 24/02/2023 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023.

Thời gian nộp sản phẩm: Trước ngày 19/5/2023.

Số lượng tác phẩm tối thiểu: Một tác phẩm/lớp (các khối trưởng tập hợp và chấm sản phẩm của khối, nộp 01 bài thi xuất sắc nhất về công đoàn trường).

Địa chỉ nộp: Congdoanhnams@gmail.com

Nhà trường tổ chức chấm trước ngày 23/5/2023 để trao giải cho các tác phẩm xuất sắc và chọn 01 tác phẩm để tham dự vòng sơ khảo cấp Thành phố.


Các tin khác