The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

"Tri ân và trưởng thành"

Đưa lên bởi: admin | 25/05/2011 | 4036 lượt xem

Năm học 2010 - 2011 thấm thoắt đã trôi qua, kết lại ba năm học, ba năm gắn bó với ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam của các bạn học sinh khóa 2008 - 2011 - lớp học sinh đầu đàn kể từ khi trường chuyển về địa điểm mới. Vẫn theo lệ, hàng năm, vào cuối tháng 5, lễ ra trường đặc ‘chất Ams’ mang tên ‘Made in 12’ lại được tổ chức như một sự kiện cuối cùng kết lại một thế hệ học sinh, kết lại một trang sử vàng chói lọi của trường Hà Nội - Amsterdam . Made in 12 năm nay, cũng như các năm trước, gồm hàng loạt tiền sự kiện như: Ngày xếp chữ, Ngày thả bóng, Ngày áo dài, Ngày hội thầy trò và cuối cùng là đêm dạ hội chia tay.

Khác với mọi năm, năm nay, vào ngày cuối cùng của Made in 12, sẽ không chỉ có đêm dạ hội mà còn có một phần ‘tiền dạ hội’. Đó chính là ‘Lễ Tri Ân và Trưởng Thành’ niên khóa 2008 - 2011, được tổ chức lúc 18h - ngay trước đêm hội ‘Dòng thời gian’, vào ngày 21/5 tại hội trường 700 chỗ của nhà trường. Buổi lễ diễn ra trong không khí hết sức trang trọng và cảm động với sự hợp tác ăn ý của cả thầy và trò trong cả khâu chuẩn bị lẫn thể hiện. Lần đầu tiên được tổ chức nhưng Lễ Tri Ân và Trưởng Thành đã thành công rực rỡ và quan trọng hơn, buổi lễ đã làm cho tình thầy trò trở nên gắn kết khăng khít, sâu sắc hơn và đã cho những học sinh khóa 2008 - 2011 một lễ ra trường thêm phần đáng nhớ.

 

Tổng duyệt các tiết mục văn nghệ trước khi bắt đầu chương trình.

 

Ban tổ chức nhí nhảnh trước giờ G.


 


Những học sinh đầu tiên xuất hiện.

 

Sau tiết mục văn nghệ mở màn, Thầy Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

 

Đại diện học sinh khối 12, bạn Phạm Việt Phương Trang, lên phát biểu lời tri ân với thầy cô.

 

Bài ca Hà Nội - Amsterdam do tốp ca thầy trò nhà trường thể hiện.

Song ca thầy trò.


Tốp ca nam nữ biểu diễn bài hát ‘Mong ước kỷ niệm xưa’.

 

Hàng loạt học sinh đã đứng lên hòa theo tiếng nhạc: ‘Bụi phấn’ và đồng thanh: ‘Chúng con cảm ơn thầy cô.’

 

Tặng hoa các thầy cô trong Ban Giám Hiệu.

 

Tặng hoa các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp 12.

 

Cô Trần Thị Kim Bính - khối trưởng chủ nhiệm khối 12, đại diện các thầy cô lên phát biểu.

 

 

 

Thầy Hiệu Trưởng Phạm Văn Đại đánh trống chính thức kết thúc buổi lễ.

 

 

 

Cùng giọng thơ trầm buồn trong bài ‘Ra Trường’ của thầy Hiệu Phó Lê Trọng Tuấn.Mỗi người, mỗi cảm xúc khác nhau trong buổi lễ tri ân và trưởng thành đầy thiêng liêng này.

 

Bài viết: Ngọc Đào

Ảnh: TVT

 

Năm hc 2010 - 2011 thm thot đã trôi qua, kết li ba năm hc, ba năm gn bó vi ngôi trưng THPT chuyên Hà Ni - Amsterdam ca các bn hc sinh khóa 2008 - 2011 - lp hc sinh đu đàn k t khi trưng chuyn v đa đim mi. Vn theo l, hàng năm, vào cui tháng 5, l ra trưng đc ‘cht Ams’ mang tên ‘Made in 12’ li đưc t chc như mt s kin cui cùng kết li mt thế h hc sinh, kết li mt trang s vàng chói li ca trưng Hà Ni - Amsterdam . Made in 12 năm nay, cũng như các năm trưc, gm hàng lot tin s kin như: Ngày xếp ch, Ngày th bóng, Ngày áo dài, Ngày hi thy trò và cui cùng là đêm d hi chia tay.

Nhưng khác vi mi năm, năm nay, vào ngày cui cùng ca Made in 12, s không ch có đêm d hi mà còn có mt phn ‘tin d hi’. Đó chính là ‘L Tri Ân và Trưng Thành’ niên khóa 2008 - 2011, đưc t chc lúc 18h - ngay trưc đêm hi ‘Dòng thi gian’, vào ngày 21/5 ti hi trưng 700 ch ca nhà trưng. Bui l din ra trong không khí hết sc trang trng và cm đng vi s hp tác ăn ý ca c thy và trò trong c khâu chun b ln th hin. Ln đu tiên đưc t chc nhưng L Tri Ân và Trưng Thành đã thành công rc r và quan trng hơn, bui l đã làm cho tình thy trò tr nên gn kết khăng khít, sâu sc hơn và đã cho nhng hc sinh khóa 2008 - 2011 mt l ra trưng thêm phn đáng nh.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\248551_10150192333882721_597577720_7332636_2357752_n.jpg

Tng duyt các tiết mc văn ngh trưc khi bt đu chương trình.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\230196_10150192373762721_597577720_7332852_7721976_n.jpg

Ban t chc nhí nhnh trưc gi G.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\249194_10150192334707721_597577720_7332648_1627742_n.jpg

Nhng hc sinh đu tiên xut hin.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\250039_10150192334822721_597577720_7332650_4619845_n.jpg

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\228009_10150192375192721_597577720_7332868_4733263_n.jpg

Sau tiết mc văn ngh m màn, Thy Phm Văn Đi, Phó Giám đc S Giáo dc & Đào to Hà Ni, Hiu trưng nhà trưng đc din văn khai mc bui l.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\228325_10150192375602721_597577720_7332873_4910036_n.jpg

Đi din hc sinh khi 12, bn Phm Vit Phương Trang, lên phát biu li tri ân vi thy cô.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\227904_10150192375722721_597577720_7332875_2299741_n.jpg

Bài ca Hà Ni - Amsterdam do tp ca thy trò nhà trưng th hin.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\228077_10150192376012721_597577720_7332879_7101969_n.jpg

Song ca thy trò.

http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/22050/bat-ngo-voi-clip-chia-tay-thay-co-cua-hoc-tro-truong-ams.html

<chèn clip Gii thiu khóa 08-11>

Clip gii thiu v khóa 2008 - 2011 ca trưng Hà Ni - Ams vi ý tưng tht hay và đc đáo.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\227415_10150192377117721_597577720_7332890_8071151_n.jpg

Tp ca nam n biu din bài hát ‘Mong ưc k nim xưa’.

http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/22050/bat-ngo-voi-clip-chia-tay-thay-co-cua-hoc-tro-truong-ams.html

<chèn clip Tri ân thy cô>

Mt clip na đưc hc sinh khóa 2008 - 2011 làm đ bày t lòng biết ơn và yêu quý các thy cô - nhng ngưi đã dìu dt, đưa các bn đến chân tri kiến thc.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\249736_10150192377427721_597577720_7332894_7177026_n.jpg

Hàng lot hc sinh đã đng lên hòa theo tiếng nhc: ‘Bi phn’ và đng thanh: ‘Chúng con cm ơn thy cô.’

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\248137_10150192378162721_597577720_7332903_8171344_n.jpg

Tng hoa các thy cô trong Ban Giám Hiu.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\247546_10150192378357721_597577720_7332905_2740700_n.jpg

Tng hoa các thy cô giáo ch nhim các lp 12.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\247368_10150192378572721_597577720_7332910_4370894_n.jpg

Cô Trn Th Kim Bính - khi trưng ch nhim khi 12, đi din các thy cô lên phát biu.

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\226702_10150192378622721_597577720_7332911_7276062_n.jpg

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\228212_10150192378807721_597577720_7332913_5233213_n.jpg

Thy Hiu Trưng Phm Văn Đi đánh trng chính thc kết thúc bui l.

 

Description: C:\Users\tesss\Desktop\Le Tri An\226807_10150192378917721_597577720_7332914_4285485_n.jpg

Cùng ging thơ trm bun trong bài ‘Ra Trưng’ ca thy Hiu Phó Lê Trng Tun.