The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thư viện thông báo về kế hoạch bổ sung sách tham khảo

Đưa lên bởi: admin | 01/11/2011 | 4558 lượt xem

Tr­ường THPT Hà Nội - Amsterdam            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

           Thư viện trường                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         _____________                                           ___________________

 

                                                                   Hà nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch bổ sung sách tham khảo

 

Thực hiện kế hoạch bổ sung sách năm học 2011 – 2012  của Thư viện trường, để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Bộ môn phối hợp với Thư viện trường tìm kiếm, nghiên cứu, lựa chọn những cuốn sách thiết  thực, phù hợp cho công việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

* Lưu ý:

-         Các đồng chí đăng ký theo mẫu kèm theo

-         Gửi danh sách đăng ký về Phòng Thư Viện trước ngày 15 tháng 11 năm 2011

-         Các đ/c đặc biệt chú ý đánh dấu các tên sách cần bổ sung lần lượt theo

nhóm ưu tiên 1, 2, 3.


MẪU ĐĂNG KÝ BỔ SUNG SÁCH THAM KHẢO NĂM HỌC 2011- 2012

 

STT

 

Tên sách

 

Tác giả

 

Nhà XB

 

Giá Tiền

TT ưu tiên (1,2,3)

 

Tên nhà sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng thư viện