The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI HSG THÀNH PHỐ LỚP 9

Đưa lên bởi: ams | 20/04/2011 | 3549 lượt xem

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI HSG THÀNH PHỐ LỚP 9

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI HSG THÀNH PHỐ LỚP 9
NĂM HỌC 2010 - 2011
               
STT MÔN THI Nhất Nhì Ba Khuyến khích TỔNG GHI CHÚ
1 TOÁN 3 3 2 2 10  
2 TIN     2 1 3  
3 1 8 1   10  
4 HOÁ 2 6 2   10  
5 SINH   2 5 1 8  
6 VĂN   2 3 4 9  
7 ĐỊA   1 1 2 4  
8 T.ANH   8 2   10  
TỔNG SỐ 6 30 18 10 64  

Văn phòng nhà trường