The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Cô Trần Thị Ninh Hoa

Post by: webams | 07/04/2013 | 7314 reads

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Cô Trần Thị Ninh Hoa

2. Ngày tháng năm sinh: 28/3/1957

3. Địa chỉ liên lạc:

4. Email liên hệ: ninhhoatran@yahoo.com

5. Trang web cá nhân (facebook, twitter, …): http://www.facebook.com/ninhhoatran

6. Số điện thoại liên lạc: 

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: TOÁN

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường.


Giáo viên tổ Toán năm 1990


Giáo viên tổ Toán năm 2005

Cô Trần Thị Ninh Hoa giảng dạy môn Toán và công tác tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 1987 đến 2012. Sau khi về hưu, kể từ năm học 2012-2013, Cô tiếp tục dạy hợp đồng môn Toán tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

 

II. CÁC KHÓA VÀ LỚP HỌC SINH CÔ ĐÃ GIẢNG DẠY

TT

Niên khóa

Lớp

Thông tin về lớp giảng dạy

1

1987-1988

11H2,10H2

Dạy Toán lớp 11H2,10H2

2

1988-1990

11H1,11A2,11L2,11P

Dạy Toán các lớp 11H1,11A2,11L2,11P

3

1990-1992

10H1, 10A1, 11H1,11A1

Dạy Toán các lớp 10H1,10A1,11H1,11A1

4

1992-1993

11A2, 9Nga-Pháp

Dạy Toán 11A2, 9 Nga-Pháp

Chủ nhiêm lớp 9 Nga-Pháp

5

1993-1997

10H1,10A2,11N,11P,

6B,7B,8B,9B

Dạy Toán các lớp 10H1, 10A2, 11N, 11P1, 6B,7B,8B,9B(Anh 1)

Chủ nhiệm 6B,7B,8B,9B - Lớp trưởng: Nguyễn T. Thùy Linh (du học ở Anh)

6

1997-1999

10L2,11L2,7C,8C

Dạy Toán lớp 10L2,11L2,7C,8C (Toán 1)

Chủ nhiệm lớp 7C,8C (Toán 1) - Lớp trưởng Trần Minh Sơn (0438325313), hiên là GV trường Olympia

7

1999-2000

11H1,9C

Dạy Toán lớp 11H1, 9C

Chủ nhiệm lớp 9C (Toán 1) - Lớp trưởng Trần Minh Sơn

8

2000-2001

12H1,8A

Dạy Toán lớp 12H1, 8A (Toán1)

Chủ nhiệm lớp 8A (Toán1) - Lớp trưởng 8A: Trần Việt Anh

9

2001-2002

9A

Dạy Toán lớp 9A (Toán1)

Chủ nhiệm lớp 9A (Toán1) - Lớp trưởng 9A: Trần Việt Anh

10

2002-2003

8D,8B

Dạy Toán Lớp 8D (Toán 1),8B (Toán 2)

Chủ nhiệm lớp 8D (Toán 1) - Lớp trưởng Trần Bảo Ngọc (du học ở Đức)

11

2003-2004

9D,9B

Dạy Toán lớp 9D (Toán1), 9B (Anh1)

Chủ nhiệm lớp 9D (Toán1) - Lớp trưởng: Trần Bảo Ngọc (du hoc ở Đức)

12

2004-2005

8D,8E

Dạy Toán lớp 8D (Toán1),8E (Toán2)

Chủ nhiệm lớp 8D (Toán1) - Lớp trưởng: Phan Đức Toàn(ĐH Havard)

13

2005 - 2006

9D,9E

Dạy Toán 9D(Toán1), 9E(Toán2)

Chủ nhiệm lớp 9D - Lớp trưởng: Phan Đức Toàn (ĐH Havard)

14

2006-2007

10Tin,11N

Dạy Toán lớp 10Tin, 11N

Chủ nhiệm lớp 10Tin - Lớp trưởng: Đào Duy Vũ, Nguyễn Chí Thành

15

2007-2008

11Tin,12A1

Dạy Toán lớp 11Tin, 12A1

Chủ nhiệm lớp 11Tin - Lớp trưởng 11Tin: Nguyễn Chí Thành (0439875499)

16

2008-2009

12Tin,12H1

Dạy Toán lớp 12Tin, 12H1

Chủ nhiệm lớp 12Tin. Lớp trưởng 12Tin: Nguyễn Chí Thành

17

2009-2010

10H1,12NgTr

Dạy Toán lớp 10H1, 12Nga-Trung

Chủ nhiệm lớp 12Nga-Trung - Lớp trưởng 12Trung Vũ T Minh Thanh, 12Nga: Phạm Yến Ly (35183983)

18

2010-2011

10T2,11H1

Dạy Toán  Lớp 10T2,11H1

Chủ nhiệm lớp 10T2 - Lớp trưởng: Nguyễn Danh Thành. Lớp phó: Lưu Hoàng Hiệp (0988818246)

19

2011-2012

11T2,12H2

Dạy Toán lớp 11T2,12H2.

Chủ nhiệm lớp 11T2 - Lớp trưởng: Nguyễn Danh Thành. Lớp phó Phạm Minh Tuấn (0989905289)

20

2012-2013

9B,9D

Dạy Toán lớp 9B,9D(Toán 2)

 

 

Lớp 9 Nga - Pháp (1991 - 1992)

Lớp 9 Anh (1992 - 1996)

Lớp 9 Toán (1997 - 2000)

Lớp 12 Tin (2006 - 2009)

Lớp 12 Hóa 1 (2008 - 2009)

Lớp 12 Nga - Trung (2009 - 2010)

Lớp Toán 2 (2010 - 2013)