The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “VIỆT NAM INTEL ISEF 2013”

Post by: longcv | 20/05/2012 | 2571 reads

TRƯỜNG  THPT CHUYÊN HÀ NỘI-AMSTERDAM

NHÓM KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Dự kiến                                                                                                                                                                                                  

                                 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “VIỆT NAM INTEL ISEF 2013”

                                                                                  (CẤP CƠ SỞ )

Thời gian

Công việc                                                                                                     P.Công                                                            

21/5

- Phát động cuộc thi                                                                        Ban GH

- Phát hồ sơ hướng dẫn                                                                   Nhóm KH

- Đưa Thông tin về cuộc thi + Mẫu đăng kí dự thi                                  GVCN

 + Kế hoạch cuộc thi lên mạng (Học sinh có thể download

 từ website http://hn-ams.edu.vn/)                                            

24/5-11/6

Nhận các Đề tài đăng kí dự thi. Học sinh đăng kí  vào hộp thư                Nhóm KH

của nhóm Khoa học nhomkhoahocams@gmail.com (Học sinh

 đã có thể bắt đầu làm đề tài)

12/6 -14/6

Tập hợp, phân loại các đề tài                                                          Nhóm KH

20/6 - 30/6

- Tập huấn học sinh (có thể thay đổi thời gian)                                  Nhóm KH

- Học sinh xin hỗ trợ giáo viên hướng dẫn đề tài (nếu cần)

30/6 - 30/10

- Học sinh làm các đề tài đã đăng kí                                                   Nhóm KH

- Kiểm tra tiến độ làm đề tài

24/10 - 30/10

Thu, nộp đề tài                                                                                Nhóm KH

30/10- 10/11

Chấm đề tài                                                                                     HĐKH                   

Tháng 11

Tổng kết, trao giải cuộc thi cấp cơ sở (phần thưởng, giấy                        BGH

chứng nhận) và tiếp tục phát triển đề tài để tham dự cuộc                      Nhóm KH

thi cấp thành phố.

 

Ghi chú: Các tác giả tham gia dự thi cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website: http://hn-ams.edu.vn/.