The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020

Đưa lên bởi: webams | 07/10/2019 | 94 lượt xem

100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 95% tổng số thanh niên Thủ đô còn lại được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong các chỉ tiêu được đặt ra trong Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND Thành phố về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020.

Nhiệm vụ đề ra cho cả giai đoạn là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống "Diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền thông qua việc đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền như hội nghị, hội thảo, triển lãm, phóng sự, bài viết trên báo, đài trung ương, địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

Mặt khác, khuyến khích xuất bản, tái bản các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt, việc tốt. Biên soạn, phát hành các sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện từ năm học 2016-2017: Thực hiện nghiêm túc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng.

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch./.

 

Theo HY - Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội