The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Công văn số 5476/SGDĐT-CTTT về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Đưa lên bởi: webams | 18/12/2018 | 1852 lượt xem

Ngày 14/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn số 5476/SGDĐT-CTTT gửi các phòng GD&ĐT quận/huyện, các trường THPT công lập và ngoài công lập, các TT GDTX, các trường cấp 1, 2 và các trường Mầm non trực thuộc Sở về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

CV Số: 5476 /SGDĐT-CTTT v/v đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo 

Theo đó, công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, ở một số trường học trên địa bàn Thành phố còn để xẩy ra một số vụ việc cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi bạo hành về thể chất, tinh thần đến người học làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

Thực hiện Công văn số 5553/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; Kế hoạch số 123/KH-BTGTU ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2018 – 2020;

          Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau:

         1. Chủ động phối hợp cùng an ninh tại địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          2. Các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, những nội quy, quy chế làm việc của đơn vị. Cần phải nhận thức về những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

          3. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, huy động các lực lượng tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.

          4. Có biện pháp để thường xuyên nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để chủ động xử lí, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra.

          5. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tăng cường kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay; tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để phát huy hiệu quả phòng tham vấn trường học.

          Các phòng GDĐT, cụm trưởng các trường THPT, cụm trưởng các Trung tâm GDNN-GDTX tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện những nội dung trên về Sở GDĐT qua phòng Chính trị tư tưởng, số 81 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và qua địa chỉ Email: hssv@hanoiedu.vn học kỳ I trước ngày 15/01 và năm học trước ngày 10/6 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ GDĐT.